دومین هم اندیشی اتصال به بازار جهانی با حضور هیئت متخصص از هند

دومین هم اندیشی اتصال به بازار جهانی در 15 اسفند 1397 به همت باشگاه کارآفرینان پیشگام و با حمایت معاونت کارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی میان کارآفرینان داخلی و هیئت متخصص از کشور هند در خصوص حضور در بازار جهانی، صادرات و واردات به منظور بهره مندی از فضاهای سرمایه گذاری و جذب سرمایه برگزار می گردد. دکتر رحیم سرهنگی، مدیر کل توسعه کارآفرینی و‌ بهره‌وری نیروی کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در دومین نشست ملی هم اندیشی اتصال به بازار جهانی: در این مسیر ما یک گام به جلو پیش رفتیم و هدفمان اتصال کارآفرینان کشور به کارآفرینان کشور هند و از آنجا اتصال به باقی کشور ها می باشد. کشور هند از لحاظ دینی، اعتقادی و فرهنگی به ما نزدیکتر بوده و ما میتوانیم از تمام این ظرفیت ها برای حضور در بازار جهانی بهره ببریم.