تشکیل باشگاه کارآفرینان پیشگام

نخستین نشست تخصصی بین المللی semi-virtual

دومین هم اندیشی اتصال به بازار جهانی