پیشنهاد بسته معطوف به کارآفرینی

به گزارش تیم خبری آریاداناک، عیسی منصوری در همایش هفته جهانی کارآفرینی اظهار کرد: همایش امروز نشان داد تعارض بین نظام اجرایی و مصادیق کارآفرینی وجود دارد و باید این تعارض حل شود. وی ادامه داد: کارآفرین کسی است که از مرزها و محدودیت ها عبور می کند.

معاون کارآفرینی وزارت کار تصریح کرد: پیوست کار با تکنولوژی موجب مولد شدن اقتصاد و رشد اقتصادی و توسعه است. منصوری تصریح کرد: در حال حاضر تنها ابزار حمایتی دولت از کارآفرین وام و مجوز است. وی یادآور شد: تصور این که کارآفرین نیازمند انباشت مالی است و این تصور اشتباهی است و باید ترتیبات نهادی است.

معاون کارآفرینی وزارت کار یادآور شد: گمرک، مالیات، بیمه تامین اجتماعی دارای تعارض در ترتیبات نهادی در مواجهه با کارآفرین هستند. منصوری خاطر نشان کرد: یک تیم را برای تنقیح قوانین حوزه کارآفرینی فعال کردیم تا بسته معطوف به کارآفرینی را پیشنهاد دهیم. وی به جشنواره کارآفرینی اشاره و بیان کرد: برنامه ترویج کارآفرینی را از سنین کودکی پیشنهاد کردیم.

معاون کارآفرینی وزارت کار در مورد اصلاح قانون مالیات گفت: پیشنهاد اصلاح ماده ۱۳۲ قانون مالیات های مستقیم را در حوزه کارآفرینی پیشنهاد کردیم. منصوری به ایجاد مزیت برای کارآفرینان در حوزه کارآفرینی پرداخت و ادامه داد: تا پایان سال تلاش داریم اصلاحات قانونی را به نتیجه برسانیم.