کارآفرینی

پیشنهاد بسته معطوف به کارآفرینی

نقش آموزش در حوزه توسعه کارآفرینی

پیشنهاد بسته معطوف به کارآفرینی

به گزارش تیم خبری آریاداناک، عیسی منصوری در همایش هفته جهانی کارآفرینی اظهار کرد: همایش امروز نشان داد تعارض بین نظام اجرایی و مصادیق کارآفرینی وجود دارد و باید این تعارض حل شود. وی ادامه داد: کارآفرین کسی است که از مرزها و محدودیت ها عبور می کند.

معاون کارآفرینی وزارت کار تصریح کرد: پیوست کار با تکنولوژی موجب مولد شدن اقتصاد و رشد اقتصادی و توسعه است. منصوری تصریح کرد: در حال حاضر تنها ابزار حمایتی دولت از کارآفرین وام و مجوز است. وی یادآور شد: تصور این که کارآفرین نیازمند انباشت مالی است و این تصور اشتباهی است و باید ترتیبات نهادی است.

معاون کارآفرینی وزارت کار یادآور شد: گمرک، مالیات، بیمه تامین اجتماعی دارای تعارض در ترتیبات نهادی در مواجهه با کارآفرین هستند. منصوری خاطر نشان کرد: یک تیم را برای تنقیح قوانین حوزه کارآفرینی فعال کردیم تا بسته معطوف به کارآفرینی را پیشنهاد دهیم. وی به جشنواره کارآفرینی اشاره و بیان کرد: برنامه ترویج کارآفرینی را از سنین کودکی پیشنهاد کردیم.

معاون کارآفرینی وزارت کار در مورد اصلاح قانون مالیات گفت: پیشنهاد اصلاح ماده ۱۳۲ قانون مالیات های مستقیم را در حوزه کارآفرینی پیشنهاد کردیم. منصوری به ایجاد مزیت برای کارآفرینان در حوزه کارآفرینی پرداخت و ادامه داد: تا پایان سال تلاش داریم اصلاحات قانونی را به نتیجه برسانیم.