کارآفرینی

تفاهم نامه همکاری ستفا با گروه آریاداناک به منظور اجرای طرح ملی الگوی جدید توسعه مشاغل خانگی

تفاهم نامه همکاری ستفا با گروه آریاداناک به منظور اجرای طرح ملی الگوی جدید توسعه مشاغل خانگی

تفاهم نامه همکاری ستفا با گروه آریاداناک به منظور اجرای طرح ملی الگوی جدید توسعه مشاغل خانگی

تفاهم‌نامه همکاری به منظور اجرای طرح ملی الگوی جدید توسعه مشاغل خانگی، بین سازمان تجاری‌سازی فناوری و اشتغال دانش‌آموختگان به نمایندگی دکتر محمد صادق بیجندی و گروه آریاداناک به نمایندگی محمدحسین قربانی ساوجی روز شنبه ۲۷ بهمن ۱۳۹۷ منعقد و طرفین متعهد به رعایت مفاد آن شده‌اند.

به گزارش روابط عمومی سازمان تجاری سازی فناوری و اشتغال دانش آموختگان، این تفاهم نامه با  موضوع توسعه همکاری مشترک و بهره مندی از ظرفیت، توانمندی و تجارب طرفین و تقویت نقش بخش خصوصی در اجرای طرح های ملی اشتغالزایی بالاخص طرح ملی الگوی جدید توسعه مشاغل خانگی روز شنبه ۲۷ بهمن ۱۳۹۷ منعقد گردید. از اهداف این تفاهم نامه، به توسعه همکاری های فیمابین در راستای اجرا و پیاده سازی طرح ملی الگوی جدید توسعه مشاغل خانگی – استفاده بهینه از ظرفیت ها و پتانسیل های مادی و معنوی طرفین تفاهم نامه – همکاری در اتصال به بازار و فروش محصولات خانگی (کالا و خدمات) اشاره کرد.
گفتنی است مدت زمان این تفاهم نامه از تاریخ امضا به مدت دو سال می باشد و تمدید آن با بررسی مجدد طرفین تفاهم نامه و توافق طرفین امکان پذیر می باشد.
تفاهم‌نامه همکاری به منظور اجرای طرح ملی الگوی جدید توسعه مشاغل خانگی، بین سازمان تجاری‌سازی فناوری و اشتغال دانش‌آموختگان به نمایندگی دکتر محمد صادق بیجندی وگروه آریاداناک به نمایندگی محمدحسین قربانی ساوجی روز شنبه ۲۷ بهمن ۱۳۹۷ منعقد و طرفین متعهد به رعایت مفاد آن شده‌اند.
 به گزارش روابط عمومی سازمان تجاری سازی فناوری و اشتغال دانش آموختگان، این تفاهم نامه با  موضوع توسعه همکاری مشترک و بهره مندی از ظرفیت، توانمندی و تجارب طرفین و تقویت نقش بخش خصوصی در اجرای طرح های ملی اشتغالزایی بالاخص طرح ملی الگوی جدید توسعه مشاغل خانگی روز شنبه ۲۷ بهمن ۱۳۹۷ منعقد گردید. از اهداف این تفاهم نامه، به توسعه همکاری های فیمابین در راستای اجرا و پیاده سازی طرح ملی الگوی جدید توسعه مشاغل خانگی – استفاده بهینه از ظرفیت ها و پتانسیل های مادی و معنوی طرفین تفاهم نامه – همکاری در اتصال به بازار و فروش محصولات خانگی (کالا و خدمات) اشاره کرد.
گفتنی است مدت زمان این تفاهم نامه از تاریخ امضا به مدت دو سال می باشد و تمدید آن با بررسی مجدد طرفین تفاهم نامه و توافق طرفین امکان پذیر می باشد.