بازرگانی

چرا روسیه مهمترین بازار هدف بازرگانی در جهان است؟

چرا-روسیه-مهمترین-بازار-هدف-بازرگانی-در-جهان-است؟

روسیه با داشتن سه مزیت اصلی مهمترین بازار هدف در جهان است:

1- بزرگی بازار روسیه

براساس آمار واردات روسیه از سال2010 الی 2020 میانگین واردات آن 254 میلیارد دلار در سال بوده و به همین دلیل اهمیت و بزرگی بازار روسیه مورد توجه می باشد . باتوجه تنوع واردات این کشور از محصولات مختلف که در گزارش مرکز مشاوره و خدمات کارآفرینی آریاداناک آنها را در 12 گروه کالایی تقسیم کرده متاسفانه سهم ما در این بازار بطور میانگین در همین دوره 11 ساله 435 میلیون دلار بوده و تاسف دیگر اینکه سهم رژیم اشغالگر قدس در همین دوره میانگین 954 میلیون دلار.

اصولا براساس آمارهای موجود بالغ بر 80 درصد صادرات کشورمان به روسیه در بخش محصولات غذایی، باغی و کشاورزی، لبنی و آبزی می باشد که میانگین واردات روسیه در این بخش از 2010 تا 2020 سالیانه 22.567 میلیارد دلار بود و سهم صادرات کشورمان در این گروه میانگین 366 میلیون دلار یعنی این گروه از محصولات 1.6 درصد 1.6 % ) سهم ایران دربازار روسیه می باشد.

متاسفانه به علت وجود دو تهدید جدی در پیش روی صادرات این گروه از محصولات در طی سالهای آتی حداکثر تا سال 2025 در صورت عدم تدبیر و برنامه ریزی از سوی دولت ، شاهد کاهش بسیار شدید خواهد شد.

آمارها نشان می دهد که با وجود مزیت بزرگی و تنوع بازار روسیه ، کشورمان با صرف هزینه های گزاف رفت آمد مجموعه دست اندرکاران وزارت صمت و سایر سازمانهای دولتی از جمله اتاقهای بازرگانی برای حضور موثر در این بازار ، موفق به استفاده کارآمد از فرصت های بازار هدف نبوده است.

نتایج این رفت و آمدهای تکراری در طی حداقل 20 ساله فقط تنظیم و امضای تعداد انبوهی موافقتنامه ها خصوصا بین اتاق های بازرگانی دو طرف بوده است و تاکنون هیچگونه نظارت و بازخور و ارزیابی و بررسی مبنی بر اینکه چه میزان از مفاد این توافقنامه های پرهزینه ، عملیاتی شده است بعمل آورده نگردید . و همچنان این روند باطل ادامه دارد.

2- مزیت موقعیت ژئواستراتژیکی روسیه

این کشور از طریق مرزهای متصل به خاک خود دارای 14 کشور همسایه بوده که بطور میانگین 49 درصد تجارت کل این کشور با کشورهای همسایه اش را تشکیل می دهد و این شاخص بیانگر اهمیت استراتژی توسعه همگرایی اقتصادی روسیه با کشورهای همسایه است . در نتیجه با توجه به شرایط تسهیل گری حاکم و وجود کشورهای همسایه این کشور می توان گفت بازار روسیه برای کشور مان دارای یک موقعیت ویژه ژئواستراتژیکی نیز می باشد و همچنین با تمرکز در این بازار به راحتی قادرخواهیم بود با کشورهای همسایه از طریق روسیه توسعه مبادله تجارت متقابل داشته باشیم.

3- موقعیت ژئوپلیتیکی و ژئواکونومی روسیه

سومین عامل توسعه موقعیت ژئوپلیتیکی منطقه تجاری اوراسیا می باشد که هم اکنون بسیاری از کشورها تقاضای عضویت و یا برخورداری از مزایای تعرفه ای این منطقه اقتصادی را دارند که خوشبختانه با نگاه مثبت اخیر آقای پوتین رئیس جمهوری فدراسیون روسیه به سران کشورهای عضو اوراسیا ، تسریع و تسهیل در ایجاد تجارت آزاد با ایران تاکید گردید که این رفتار خود فرصت های بزرگتری را برای کشورمان خواهد ساخت.

با توجه به اقدامات مصوب دولت روسیه در سند راهبردی 8 نوامبر 2017 و فرمان توسعه زیرساخت های لجستیکی جنوب روسیه توسط دولت این کشور نهایی شدن اجرای طرح کانال اوراسیا با مشارکت سه کشور قزاقستان و چین و روسیه و همچنین آغاز ساخت منطقه لجستیکی و تولید و صنعتی منطقه آزاد لوتوس در سرزمین روستای علیا واقع در استان آستراخان و ساخت بندر عمیق در منطقه لاگان از جمهوری کالمیکیا و سایر اقدامات در پیش رو، جملگی حاکی از اهمیت یافتن اتحادیه اقتصادی اوراسیا بوده و باید دولت جمهوری اسلامی ایران ضمن تاکید بر عضویت دائم در اوراسیا در ایجاد زیرساخت های لجستیکی در قالب (تعریف عام زنجیره تامین ) متمرکز و اقدام نماید.